Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży wysyłkowej przez firmę:
Elektro Art Sp. z o.o., Zając 9, 07-100 Węgrów, NIP 8241811684, KRS 0000869820 .

 1. Wyżej wymieniona firma prowadzi stronę internetową pod adresem http://www.stesart.eu
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.stesart.eu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a wyżej wymienionym Sprzedawcą. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy odnoszące się do towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest poprawne wypełnienie przez Kupującego, znajdującego się na stronie Sprzedawcy, odpowiedniego formularza  zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i stanowi ofertę Kupującego zawarcia umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu zgodnie z warunkami sprzedaży wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Kupującego oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy formularz wypełniony przez Kupującego będzie zawierał niepełne, błędne lub nieprawdziwe dane.

6.Przyjęcia zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą e-mailową i z chwilą otrzymania maila przez Kupującego zostaje zawarta umowa sprzedaży. Sprzedawca na bieżąco informuje kupującego o zmianach statusu zamówienia drogą elektroniczną.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zakupiony przez Kupującego towar w terminie do 4 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że co innego strony zgodnie ustaliły.
 2. Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Ceny oferowanych produktów znajdujące się w witrynie internetowej Sprzedawcy wyrażone są
  w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 4. Koszt transportu przez firmę kurierską pokrywa sprzedawca.
 5. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar wpłatą na konto bankowe wymienione przez Sprzedawcę.
  12. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Niezbędne jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera firmy doręczającej przesyłkę w momencie jej doręczenia. Odbiór przesłanego towaru, bez sporządzenia takiego protokołu  jest akceptacją stanu w jakim przesyłka została dostarczona.
 6. W momencie zakupu Kupujący akceptuje, że prezentowane obrazy na stronie Sprzedawcy mogą powodować w niewielkim stopniu różnice w kolorach pomiędzy prezentowanym na stronie esesart.eu i otrzymanym produktem.
 7. Zgodnie z ustawą o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Uprawnienie to przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem, tj. osobie fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na piśmie na adres siedziby firmy, Elektro Art Sp. z o.o. , Zając 9, 07-100 Węgrów

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony świadczyły podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Kupujący, odstępując od umowy, obowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, wraz z dowodem zakupu w oryginalnym opakowaniu (jeżeli jest to możliwe) lub w innym opakowaniu zapewniającym uniknięcie uszkodzeń w trakcie transportu. Towar nie może być dotknięty śladami używania, mechanicznymi uszkodzeniami (w szczególności obicie, pęknięcie, zalanie), brakami jakiegokolwiek z tych elementów towaru i akcesoriów, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym.

W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystko, co uiścił na poczet ceny zakupu towaru (bez kosztów wysyłki do Kupującego). Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

 1. W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy Kupującego, bezzwłocznie po otrzymania zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki:
 2. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres contact@stesart.eu Zasady odpowiedzialności z tytułu niezgodności towarów z umową w ramach umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (brak prądu, awaria systemu informatycznego, powódź, strajki, zamkniecie granic, itp.).
 4. Ceny obrazów podane przez Sprzedawcę na stronie internetowej podane są w PLN, są cenami brutto. Wymiary obrazów podane są w centymetrach ( pierwszy wymiar to wysokość obrazu , drugi wymiar to szerokość obrazu )
 5. Sprzedawca wystawia faktury VAT i VAT UE.

20. Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej,
a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny zgodny z adresem zarejestrowanej Spółki.